Centrum Kompetencji Zawodowych

Nazwa Projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach.

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:  

Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje

Numer i nazwa Działania:

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR

Nazwa Projektu:

Projekt nr RPMP.10.02.02-12-0027/19 pod nazwą „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E – Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”.

Beneficjent Projektu:

Beneficjentem projektu jest Powiat Myślenicki a realizatorem Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach.

Cel Projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 Centrum Kompetencji Zawodowych przy Zespole Szkół  w Dobczycach. Grupą docelową w projekcie są: uczniowie niepełnoletni i uczniowie 18+ szkoły technicznej/zawodowej ponadpodstawowej z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych. Główne zadania realizowane w projekcie adresowane do poszczególnych grup docelowych to: dla uczniów: staże/praktyki u pracodawców (20,51 % kosztów bezpośrednich), kursy i szkolenia (56,76 % kosztów bezpośrednich), dla nauczycieli: kursy dające kwalifikacje zawodowe lub kompetencje. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do poszczególnych pracowni związanych z kierunkową branżą. Rezultatami projektu będą: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów , nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ostatecznych ww form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję CKZ w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w kierunkowej branży.

Planowane efekty:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Myślenickiego, poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia zawodowego i ich jakości, poprzez dostosowanie programów staży/praktyk zawodowych w kierunkowej branży oraz poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także podniesienie kompetencji zawodowych wśród nauczycieli z terenu Powiatu Myślenickiego, uczących przedmiotów zawodowych w kierunkowej branży. Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie do końca roku 2022 kwalifikacji lub kompetencji w ramach pozaszkolnych form kształcenia ( w ramach kursów i szkoleń) przez 175 uczniów oraz ukończenie stażu/ praktyki przez 40 uczniów, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu myślenickiego, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie, a także uzyskanie do końca roku 2022 kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia zawodowego (w ramach kursów , szkoleń.) przez 9 nauczycieli, uczących w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu myślenickiego, co podniesie jakość kształcenia w kierunkowej branży.

Czas realizacji Projektu:

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2023 r.

Wartość Projektu:

Ogólna wartość projektu wynosi 2 035 680 zł, z czego wkład własny Beneficjenta 203 568 zł (10%) a dofinansowanie 1 832 112 zł (90%) w tym dofinansowanie z UE 1 730 328 zł.

W ramach Projektu wyposażamy w profesjonalny sprzęt dydaktyczny trzy pracownie:

Pracownia mechatroniki i automatyki.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki.

Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych.

Uczniowie uzyskają bezpłatną możliwość poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia kwalifikacji na kursach:

1)

L.p.Nazwa formy wsparcia
1Prawo jazdy kategorii B
2Automatyka budynkowa
3Wózki jezdniowe podnośnikowe II WJO
4Uprawnienia SEP – Eksploatacja 1KV
5Spawanie metodą MAG
6Spawanie metodą TIG
7Obsługa drukarek 3D
8Obsługa oprogramowania AUTOCAD Electrical
9Obsługa oprogramowania CAM
10Operator Drona
11Lutowanie na płytkach PCB
12Obsługa i programowanie robotów przemysłowych
13Programowanie dla systemu Android
14E-marketing i strony www (specjalność sklepy internetowe)

2)

L.p.Nazwa formy wsparcia
15Programowanie platformy elektronicznej ARDUINO
16Montaż instalacji elektrycznych i elektronicznych
17Obsługa oprogramowania AUTOCAD
18Programowanie sterowników logicznych PLC
19Systemy światłowodowe w monitoringu
20Kurs programowania C++
21Kurs programowania JAVA Script
22Kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego – matematyka – poziom podstawowy
23Kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego – matematyka – poziom rozszerzony
24Kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego – j.polski – poziom podstawowy
25Kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego – j.polski – poziom rozszerzony
26Kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego – język obcy angielski/niemiecki

Uczniowie uzyskają możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych na stażach/praktykach – za ukończenie tej formy wsparcia otrzymają stypendium.

Nauczyciele uzyskają bezpłatną możliwość poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia kwalifikacji na kursach:

L.p.Nazwa formy wsparcia
1Monitoring IP
2Podstawy techniki napędowej
3Spawanie metodą TIG
4Magistrala CAN
5Pokładowe systemy diagnostyczne OBD i EOBD
6Pomiary oscyloskopowe i multimetryczne w układach zasilania silników
7Diagnostyka komputerowa silników z wykorzystaniem testera usterek Bosch i programu ESItronic
8Siemens SIMATIC S7-1500 w TIA Portal – podstawowy
9Siemens SIMATIC S7-1500 w TIA Portal – zaawansowany
10Programowanie w języku PYTHON
11Wprowadzenie do techniki światłowodowej
12Uprawnienia SEP
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.